Inträdesansökan

På sidan Att bilda en förening kan ni läsa mer om regelverket kring bildandet av en idrottsförening.

Föreningsansökan
Om föreningen redan är ansluten till RF.
(Såsom det anges i föreningens stadgar.)

Giro

Det giro som anges nedan måste vara föreningstecknat med samma föreningsnamn som i föreningens stadgar. Ni kan söka på Bankgiro eller på Plusgiro för att se hur föreningens giro är tecknat.

Föreningens ordförande

Föreningens kassör

Föreningens idrottsansvarige

Idrottsansvarig är den person som är ansvarig/kontaktperson för den idrott i vilket förbund inträde söks, t.ex. Handboll. Om föreningens verksamhet består av flera idrotter bör föreningen ha en Idrottsansvarig per idrott.

Övriga upplysningar

Bifoga dokument

OBS! Signerade kopior av föreningens stadgar samt bildandeprotokoll måste bifogas för att ansökan ska kunna behandlas.
Drop a file here or click to upload Choose File
Maximum upload size: 10MB

Signera och skicka in

Om medlemskap i SF beviljas förbinder sig föreningen att i sin idrottsliga verksamhet tillämpa och efterfölja de regler som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på vilka RF:s stadgar bygger.